• Profil školy

    •          

          Naša spojená škola je typ špeciálnej školy, ktoré vzdeláva a vychováva mládež so zdravotným znevýhodnením. Na našu školu prichádzajú žiaci najmä zo špeciálnych základných škôl zo Žilinského, ale i z Trenčianskeho kraja.

     Organizačnými zložkami SŠI KNM sú: Odborné učilište a Praktická škola.

          Cieľom SŠI je poskytnúť dievčatám a chlapcom čo najvyššie teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore, aby sa bez väčších problémov mohli zaradiť do pracovného pomeru ako i do spoločnosti a obstáť v nej.

          Príprava všetkých učebných odborov v SŠI trvá tri roky. Úspešným vykonaním záverečnej skúšky učni získajú výučný list v danom odbore.

          Odborné učilište zabezpečuje teoretické vyučovanie, ktoré prebieha dva dni v týždni a odborný výcvik má dobu trvania tri dni v týždni.

          Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v hlavnej budove SŠI v triedach, odbornej učebni a počítačovej učebni. Vyučovanie zabezpečujú vysoko kvalifikovaní pedagógovia, so zameraním na špeciálnu pedagogiku. Teoretické vyučovanie sa delí na všeobecnovzdelávacie a odborné predmety.

          Odborný výcvik prebieha vo vlastných dielňach SŠI, ale i mimo školy. V jednotlivých učebných odboroch vyučujú skúsení majstri odborného výcviku.

          Výchova mimo vyučovania je zabezpečovaná vlastnými vychováteľkami v samostatnom oddelení Školského internátu pri SŠ v Kysuckom Novom Meste.

      

          V školskom roku 2020/2021 máme v OU otvorených 8 tried po dve triedy v 1.ročníku, tri triedy  v 2.ročníku a v 3. ročníku,  do ktorých nastúpilo 70 žiakov z toho 29 dievčat.

     Vyučovanie zabezpečuje 5 učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, 16 majstrov odbornej výchovy, 2 asistenti učiteľa, 1 vychovávateľka a 1 pomocná vychovávateľka. Okrem toho pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nám pomáha 1 sociálna pracovníčka a ďalších 6 prevádzkových zamestnancov.

          Od 1.9.2009 bola zriadená  Praktická škola, ktorá je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale záverečné vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore. V školskom roku 2020/2021 máme v PŠ otvorené tri triedy s 4 žiakmi.

     Od 1.1.2013 došlo k zmene názvu školy z Odborného učilišťa na Spojenú školu internátnu, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto.