• Školský poriadok pre žiakov SŠI KNM

    •  

     Školský poriadok pre žiakov SŠI KNM 

      

     I.

     Základné ustanovenia

      

      

                  Tento školský poriadok  SŠI KNM, vydáva riaditeľ školy v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov.

        

      

              Školský poriadok pre žiakov školy je základnou normou, ktorá určuje povinnosti a práva žiakov všetkých foriem štúdia v Spojenej škole internátnej, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto. Žiak je povinný v zhode so svojím dobrovoľným rozhodnutím byť žiakom tejto školy a na základe jeho prijatia na štúdium, dodržiavať ustanovenia tohto školského poriadku

      

      

      

     II.

     Práva žiakov školy

      

      

              Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

      Žiaci SŠI KNM majú všetky práva a slobody vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Listine práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti a osobitné požiadavky školy.

      

     Dieťa alebo žiak má právo na:

      

     -          rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

     -          bezplatné vzdelanie v stredných školách,

     -          vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku a rozsahu ustanoveným týmto zákonom,

     -          individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

     -          bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

     -          úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     -          poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

     -          výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     -          organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam a záujmom, zdravotnému stavu,

     -          úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     -          na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami,

     -          na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     -          na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24

      

      

      

              Každý žiak má právo získať vzdelanie, ktoré bude zvyšovať jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a odborné vedomosti a ktoré smeruje k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám.

             

              Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojimi názormi a presvedčením. Žiak môže svoje názory a požiadavky vyslovovať ústne alebo písomne tak, aby neohrozoval slobodu a práva druhých. Vyslovené názory a požiadavky nesmú byť vulgárne a urážlivé.            

      

              Každý žiak školy má právo žiadať od učiteľa vysvetlenie tých častí učiva, ktorým pri výklade alebo pri samostatnom štúdiu neporozumel.          

      

              Žiak má právo na verejnú klasifikáciu svojich učebných aktivít a pracovných výsledkov v súlade so zákonným postupom o ochrane osobných údajov.        

     Každý žiak má právo dozvedieť sa známku z ústnej odpovedi ihneď a z písomnej odpovede do 2 týždňov s príslušným odôvodnením.            

      

              Žiak má právo používať technické vybavenie školy, ak je toto súčasťou vyučovania, alebo mimoškolskej činnosti pod dozorom zodpovedného zamestnanca školy. Má právo poznať náplň učebných osnov  jednotlivých učebných predmetov a s tým súvisiacich skutočností.           

      

              Žiak, alebo jeho zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o preskúšanie z vyučovacieho predmetu formou komisionálnej skúšky v prípadoch ktoré určuje § 58 vyhl.     Zákona č. 245/08 Z.z.

      

              Žiak má právo podávať návrhy na zlepšenie organizácie práce školy alebo iných činností, ktoré súvisia so životom školy.

      

              Žiak má právo využívať zdravotnú službu. Je povinný podrobiť sa hromadným lekárskym prehliadkam, ak to vyžaduje činnosť súvisiaca  s vyučovacím procesom. 

           

     Žiak školy má právo zvoliť si ošetrujúceho lekára. Meno a kontakt na lekára oznámi zdravotnej sestre SŠI. 

      

              Žiak má právo byť poučený o predpisoch BOPZ a doplňujúcich pokynoch vyučujúcimi a ostatnými pracovníkmi školy.              

      

              Každý žiak má právo osobného rozhovoru s riaditeľom školy, alebo zamestnancom školy vo veciach súvisiacich s jeho osobnými alebo všeobecnými študijnými problémami.

      

              Žiak má právo organizovať a vykonávať mimoškolskú činnosť a záujmové aktivity a tým reprezentovať školu v oblasti kultúrnej, športovej a spoločenskej.         

      

      

     Práva zákonných zástupcov

      

                 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

      

     -          žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom a žiakom informácie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

     -          oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

     -          byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     -          vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

     -          byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      

      

     III.

     Povinnosti žiakov

      

                  Žiak je povinný pravidelne a včas podľa rozvrhu vyučovacích hodín navštevovať vyučovanie. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.  Prichádza do školy vhodne oblečený a upravený bez výstredností. Nosí so sebou potrebné vyučovacie pomôcky. Žiak sa zúčastňuje na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil.

     Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať, klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci.

     Žiak má zakázané používať počas vyučovania mobilné telefóny.

      

              Žiak je povinný byť v škole najneskôr 5 min. pred prvou vyučovacou hodinou.  Je povinný odložiť si vrchný odev a obuv na pridelené miesto v triede a použiť pre pobyt v priestoroch školy prezuvky.

      

     Dieťa alebo žiak je povinný:

      

     -          neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

     -          dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

     -          chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

     -          chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,

     -          pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

     -          konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     -          ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

     -          rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

      

              Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak sám v dostatočnom predstihu o uvoľnenie z vyučovania buď triedneho učiteľa, alebo riaditeľa školy.

     Žiaka na jednu vyučovaciu hodinu až jeden vyučovací deň uvoľňuje triedny učiteľ, na dobu dlhšiu riaditeľ školy.

      

              V nevyhnutných prípadoch môže žiaka z vyučovania uvoľniť:

      

     -          na jednu vyučovaciu hodinu – učiteľ príslušného predmetu, alebo triedny učiteľ

     -          na jeden vyučovací deň – triedny učiteľ

     -          na viac ako jeden deň na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka s písomným súhlasom triedneho učiteľa k dôvodu žiadosti – riaditeľ školy.

      

              Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 30 % a viac z predpísaných a odučených hodín  za klasifikačné obdobie, môže byť na návrh vyučujúceho daného predmetu hodnotený na základe výsledku komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.

      

              Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením vnútorného poriadku školy. Je dôvodom na výchovné opatrenia v zmysle § 58 zákona č.245/08 Z.z.:

     -          do 3 neospravedlnených hodín – napomenutie od triedneho učiteľa

     -          do 7 neospravedlnených hodín – pokarhanie od triedneho učiteľa so zápisom do pedagogickej dokumentácie

     -          do 14  neospravedlnených hodín – pokarhanie od riaditeľa školy so zápisom do pedagogickej dokumentácie

     -          do 30 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na 2. stupeň

     -          do 60 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na 3. stupeň

     -          nad 60 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na 4. stupeň.

      

     Pedagogická rada rieši individuálne organizované úteky z vyučovania.

      

     Povinnosti zákonných zástupcov

      

                 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

      

     -          vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     -          dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     -          dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     -          informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     -          nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.

      

     Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

      

     Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca a lebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce  vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

      

     Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

      

      

     IV.

     Postup školy pri zanedbávaní školskej dochádzky na základe

     zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon

      

              V Slovenskej republike je povinná školská dochádzka zavedená čl. 42 Ústavy SR a zákona č. 245/2008 Z.z. § 19, pričom povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku.

     Zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky sa riadi zákonom NR SR   č. 658/2002  Z. z., podľa ktorého povinnosťou školy je takúto absenciu nahlásiť obci a príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

      

              V prípade, ak má žiak neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín, škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka, podľa ustanovenia § 5, ods. 10 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obci ktorej má rodič žiaka trvalý pobyt. Toto oznámenie škola zašle najneskôr do 3 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.

     Oznámenie riaditeľa v zmysle zákona musí obsahovať príslušné doklady, ktoré preukazujú všetky kroky, ktoré škola podnikla voči žiakovi a jeho zákonného zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Kópiu oznámenia zašle škola príslušnému úradu práce,  sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska rodiča.

      

      

     V.

     Správanie žiakov

      

              Žiak je povinný zachovávať zásady slušnosti, dobrých mravov voči pedagogickým zamestnancom, ostatným zamestnancom školy a svojim spolužiakom. Chodí do školy vhodne a čisto oblečený a upravený s prihliadnutím na jednotlivé špecifiká odborného vyučovania (použitie pracovného odevu).

      

              Po príchode do školy je žiak povinný sa prezuť a použiť prezuvky. Tenisky alebo športová obuv nie sú prezuvkami. Neprezúvanie sa považuje za vážne porušenie vnútorného poriadku školy.

      

              Žiak nenosí do školy a nesmie odkladať v triede cenné veci, vyššie sumy peňazí, alebo podobné náležitosti. Za ich stratu, alebo odcudzenie škola neručí.

     V nevyhnutnom prípade je žiak povinný odložiť si cenné veci a vyššiu sumu peňazí na nevyhnutný čas ochrany u triedneho učiteľa alebo na sekretariáte riaditeľa školy.

      

              Žiakom je zakázané používať počas vyučovania mobilné telefóny. V čase vyučovania žiak nesmie rušiť vyučovanie mobilným telefónom, alebo iným prejavom. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za vážne porušenie vnútorného poriadku školy.

                 

              V školskej budove žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách a schodiskách, udržiava čistotu, poriadok, je povinný a chrániť školské zariadenie a hospodárne zaobchádza s učebnicami a učebnými pomôckami.

      

              V priebehu každej vyučovacej hodiny sústredene pracuje, neruší nevhodným správaním spolužiakov a vyučujúceho pedagogického zamestnanca.

                 

              Cez prestávky žiak trávi čas oddychu v triede alebo prechádzaním sa po chodbe. Nesmie bezdôvodne a bez povolenia opustiť budovu školy. Pre opustenie budovy školy ako aj pre vchod používa výhradne hlavný vchod školy. Prichádzať alebo odchádzať zo školy inými miestami sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy.

      

              Na telesnú výchovu a praktické vyučovanie sú žiaci povinný používať oblečenie podľa bližších pokynov vyučujúcich. Na vyučovanie sú žiaci triedy povinní nastupovať organizovane, podľa pokynov vyučujúcich.

      

              Na vybavovanie administratívnych záležitostí využíva žiak úradné hodiny zamestnancov školy, príp. sa v tomto smere riadi pokynmi triedneho učiteľa.

      

              Počas vyučovania je žiak povinný rešpektovať a plniť pokyny vyučujúceho, správa sa slušne a zdvorilo a s prípadnými problémami sa obracia na svojho triedneho učiteľa. Podľa pokynu triedneho učiteľa je žiak povinný plniť úlohu týždenníka. Vtedy je povinný:

     -          na začiatku vyučovacej hodiny hlási vyučujúcemu mená neprítomných žiakov

     -          stará sa o čistotu tabule, triedy a o poriadok v triede podľa pokynov triedneho učiteľa

      

              Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia, preto je povinný dodržiavať vnútorný poriadok školy a zásady spoločenského správania sa.

      

      

     VI.

     Bezpečnosť a ochrana zdravia

      

              V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať  do školy alebo používať v škole alkoholické nápoje, alebo iné omamné a psychotropné prostriedky, fajčiť v priestoroch školy, opúšťať areál školy v čase určenom rozvrhom hodín   na vyučovanie. Žiakom je zakázané nosenie, prechovávanie a užívanie drog. Žiakom sa zakazuje počas prestávok na oddych zdržiavať sa v neprehľadných priestoroch školy.

     Porušenie zákazu sa považuje za hrubé porušenie disciplíny a je dôvodom na uplatnenie výchovných opatrení.

      

              V priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti môže nastať školský úraz žiaka. V zmysle ustanovení článok 2 ods. 1 Pokynov MŠ SR č. 6000/1988-422 je školským úrazom úraz žiaka ak sa stal:

     a)      pri vyučovaní, alebo pri výchove mimo vyučovania alebo v priamej súvislosti s tým

     b)      pri školských akciách na záchranu ľudských životov, národno-hospodárskych hodnôt, odstraňovaní príčin, alebo následkov živelných pohrôm, alebo havárií

     c)      pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b), ak ich žiak vykonal  na príkaz, alebo so súhlasom učiteľa, alebo oprávneného zamestnanca školy

              Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal v organizácií pri praktickom vyučovaní, alebo pri odbornej praxi vykonávanej podľa učebných plánov a osnov, alebo pri účasti na spoločensky užitočnej práci alebo pri letnej pracovnej aktivite.

     Školským úrazom nie je úraz, ktorý sa žiakovi stane cestou do školy alebo zo školy.

                  

              Pri vzniku školského úrazu je potrebné zachovať nasledovný postup:

      

     1)      Poškodený žiak, ak je toho schopný, čo najrýchlejšie upovedomí učiteľa alebo zamestnanca školy o vzniku úrazu. Ak nie je toho schopný sám, túto povinnosť majú svedkovia úrazu, ak sú prítomní.

     2)      Učiteľ, alebo iný zodpovedný zamestnanec po zhodnotení stupňa poškodenia zdravia zabezpečí prítomnosť zdravotnej sestry SŠI, čo najrýchlejšie ošetrenie v súlade s bežnými postupmi poskytovania prvej pomoci (dezinfekcia, obviazanie, znehybnenie).

     3)      Učiteľ čo najrýchlejšie oznámi udalosť riaditeľovi školy, alebo zástupcovi riaditeľa školy, ktorý v prípade potreby je povinný zabezpečiť odvoz poškodeného do zdravotníckeho zariadenia.

     4)      Žiaka, ktorý nie jej plnoletý musí na ošetrenie k lekárovi vždy sprevádzať zdravotná sestra SŠI.

     5)      Pokiaľ úraz nevyžaduje ďalšie ošetrenie – vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, riaditeľ školy cestou zdravotnej setry SŠI zabezpečí oboznámenie zákonného zástupcu žiaka s prípadom a zabezpečí sprievod poškodeného do miesta trvalého bydliska.

     6)      Ďalší postup – evidencia, vyšetrovanie úrazov atď. sa riadi osobitnými postupmi a predpismi.  

      

      

     VII.

     Odborný výcvik

      

              Odborný výcvik je rovnocenný s teoretickým vyučovaním a vzťahujú sa preto k nemu všetky nariadenia tohto poriadku. Žiak si odborným výcvikom doplňuje svoje teoretické vedomosti.

                 Exkurzie a iné akcie poriadané školou sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a taktiež sa na ne vzťahujú ustanovenia tohto poriadku. Žiak je povinný riadiť sa a rešpektovať nariadenia pedagogického dozoru určeného pre danú akciu.

      

              Pred začiatkom odborného výcviku sa žiaci preoblečú do pracovného odevu a podľa predchádzajúcich pokynov vyučujúceho sa dostavia na pracoviská cestou, ktorú im určí vyučujúci a pri tom ich sprevádza. Žiak sa zdržiava v priestoroch odborného výcviku len v čase vyučovania.

      

              Pracovné pomôcky a potreby žiak využíva podľa pokynov vyučujúceho. Je povinný dbať o ich šetrenie a zodpovedá za ich stratu. Stratené alebo inak nedbanlivosťou poškodené nástroje a pomôcky je povinný nahradiť. Každé poškodenie nástroja, stroja alebo zariadenia, je žiak povinný hlásiť okamžite vyučujúcemu.

      

              Učiteľ prideľuje žiakom praktickú činnosť pri vyučovaní. Bez pokynu vyučujúceho nesmie žiak pracovať, zapínať stroje a zariadenia a musí rešpektovať príslušné predpisy. Žiak sa musí venovať len jemu pridelenej práci a dbať o poriadok a čistotu vykonávanej činnosti.

      

              Učiteľ je povinný žiakov poučiť o BOZP a nebezpečí úrazov na daných pracoviskách školy. Poučí ich o organizácii práce na miestach odborného výcviku a ich správaní sa počas vyučovania. Žiaci budú na začiatku školského roka poučení o BOZP, čo potvrdia svojim podpisom v záznamoch o poučení , ktoré vedú vyučujúci.

      

              Prax žiakov sa uskutočňuje aj na zmluvných pracoviskách školy. Cesta na pracovisko a z pracoviska sa považuje za cestu do školy a zo školy. Na pracovisku je žiak povinný sa hlásiť u zodpovedného pracovníka, riadiť sa jeho pokynmi, pokynmi vyučujúceho predmetu prax a správať sa slušne. Žiak je na pracovisku povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy danej organizácie.

      

      

     VIII.

     Záverečné ustanovenie

      

              Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov Spojenej školy internátnej, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto.

     Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy.

     Školský poriadok bol prerokovaný a schválený PR dňa 24.1.2013.

     Školský poriadok je platný od 1. januára 2013.

      

      

     Príloha 1


     Starostlivosť o žiakov:

      

     Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:

      

     1. Podporovať rozvoje záujmovej mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov a zúčastňovať sa tejto činnosti. Sledovať život a správanie sa žiakov i mimo školy.
     2. Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, pravidiel tvorby a ochrany životného prostredia, k dodržiavaniu dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školskej práci. Svoje povinnosti vykonávať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacej činnosti. Zodpovedajú za ich zdravie a ochranu.
     3. Pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov, napr. telesná výchova, lyžiarsky výcvik, odborný výcvik, dodržiavať metodické postupy.
     4. Všímať si zdravotný stav žiakov, vštepovať im zásady zachovávania osobnej hygieny, návyky správnej výživy, kultúry stolovania, estetiky, úpravy zovňajška a kultúrneho spôsobu života vôbec.
     5. Vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi podľa pokynov riaditeľa školy (zástupcu) a zásad uvedených na inom mieste vnútorného poriadku.
     6. Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami, učebnými pomôckami, školským zariadením, ostatným majetkom školy, v čom je žiakom príkladom.
     7. V záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať s rodičmi žiakov. Na požiadania rodičov informovať ich na triednych schôdzkach príp. na individuálnej dohodnutej schôdzke o prospechu a správaní žiakov. Písomne informovať rodičov v prípadoch, kde je to potrebné v záujme výchovy a vyučovania.
     8. Viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školských objektov, školského zariadenia a ostatného majetku školy pred jeho poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím.
     9. Pedagogickí zamestnanci nepoužívajú telesné ani iné nepedagogické tresty. V práci využívajú viac pochvalu a kladnú motiváciu.

      

      

     Deklarácia práv dieťaťa (1959 OSN – Z.s.)

      

     Povinnosti učiteľov:

      

     1. Učiteľ je povinný vo výchovno-vzdelávacom procese ako i výchovnej činnosti zabezpečiť všetkým deťom právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
     2. Všetka pedagogická činnosť učiteľa musí rešpektovať právo dieťaťa na zdravý duševný a telesný rozvoj.
     3. V komunikácii so žiakom je učiteľ povinný oslovovať každé dieťa v súlade s právom na meno a štátnu príslušnosť.
     4. Celú pedagogické úsilie učiteľa musí byť vedené v duchu lásky, porozumenia a starostlivosti o každého žiaka.
     5. Každý učiteľ je povinný svoju pedagogickú aktivitu zabezpečovať v súlade s právom na ochranu dieťaťa pre diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru bratstva všetkých ľudí.

      

     Povinnosti triednych učiteľov:

     1. Triedny učiteľ je povinný v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi v triede poskytnúť zvláštnu opateru a starostlivosť telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu.
     2. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým triedny učiteľ poskytuje ochranu a pomoc, akú si vyžaduje jeho konkrétny stav.
     3. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Triedny učiteľ podnikne všetky dostupné kroky, ak zistí, že dieťa je nútené, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu.