• Režim dennej V-V činnosti so žiakmi v SŠI KNM v školskom roku 2019/2020

    • Učebný odbor: 3-ročný – murár, stavebný zámočník, kuchár, krajčírka, obuvník, cukrár, maliar a žiaci PŠ. Žiaci všetkých učebných odborov sa týždenne 3 dni zúčastňujú odborného výcviku a 2 dni teoretickej prípravy podľa vypracovaného RH.

     OV žiakov sa uskutočňuje:

     • učebný odbor kuchár – v ŠJ ZŠ,  SŠ v KNM
     • učebný odbor stavebný zámočník – vo vlastných dielňach SŠI KNM
     • učebný odbor gastronomické služby – vo vlastných dielňach SŠI KNM
     • učebný odbor murár – vo výrobných stav. podnikoch v KNM

                                          - u súkromných podnikateľov

     • učebný odbor stavebná výroba - vo vlastných dielňach SŠI KNM, výr.stav.podnikoch                                    
     • učebný odbor obuvník – vo vlastných dielňach SŠI
     • učebný odbor cukrár – vo vlastných dielňach SŠI
     • učebný odbor maliar - vo vlastných dielňach SŠI
     • učebný odbor predavač – predajne COOP Jednota – KNM, Čadca
     • praktická škola – vo vlastných priestoroch SŠI

     Teoretické vyučovanie žiakov:

     Uskutočňuje sa v priestoroch hlavnej budovy SŠI KNM.

     Ubytovanie žiakov:

     Je zabezpečené v ŠI SŠ KNM ako samostatná špecifická výchovná skupina.

     Teoretické vyučovanie sa začína od 7,40 a trvá maximálne s triednickou hodinou do 14,35 hod.

     Praktické vyučovanie žiakov sa začína o 7,00 h. a trvá do 14,00 h.

     Výchova žiakov mimo vyučovania začína od 14,00 hod. Nástup žiakov do ŠI je vždy v nedeľu od 16,00 hod., v prípade sviatkov a prázdnin v 1.deň po ich ukončení a končí v posledný deň v týždni-piatok, prípadne pred prázdninami do 15,00 hod.

     Medzi vyučovacími hodinami na teoretickom vyučovaní majú žiaci jednu 20 min. a jednu 10 min. a ostatné 5 min. prestávky.

     Na odbornom výcviku majú žiaci prestávku na obed a prestávky na oddych podľa pokynov učiteľov OV.

     Po ukončení vyučovania teoretického i odborného, v rámci výchovy mimo vyučovania sa žiaci zúčastňujú nepovinných predmetov a práce záujmových krúžkov podľa vlastného výberu.

     Sociálna starostlivosť je zabezpečovaná vlastnou sociálnou pracovníčkou.

     Vydávanie potvrdení o návšteve školy, potvrdzovanie preukážok a ostatná hospodárska agenda so žiakmi sa uskutočňuje hlavne v priebehu veľkej prestávky a po vyučovaní.

     Návšteva výchovných podujatí so žiakmi, prednášky, besedy, odborné exkurzie a pod. sa uskutočňujú podľa výchovných plánov triednych učiteľov, v rámci tém.plánov vyučujúcich v rámci vyučovania a po vyučovaní.

     Športových podujatí, súťaží sa zúčastňujú v rámci vyučovania. Celodenné stravovanie je zabezpečované v ŠI, dochádzajúcim žiakom je poskytnuté hlavné jedlo denne v ŠJ ZŠ a SŠ v KNM.

     Zo strany všetkých pedagogických pracovníkov je venovaná zvýšená pozornosť dodržiavaniu šk.poriadku, poriadku ŠI, predpisom BOZP, dodržiavaniu hygieny, úspešného ukončenia ich prípravy v SŠI, prípravy pre samostatný osobný a rodinný život.