• Praktická škola

    • Od 1.9.2009 má SŠI KNM zaradenú do siete praktickú školu (ďalej PRŠ).

     Kód PRŠ: 6492 E

     Charakteristika PRŠ

          Praktická škola je určená pre chlapcov a dievčatá, menej zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu B, ako aj ďalšia možnosť vzdelávania detí s autizmom. Výuka v PRŠ je trojročná a má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v rodinnom prostredí alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

     Obsah vzdelávania

          Obsah vzdelávania v PRŠ tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Trieda PRŠ sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňuje špecifické  podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Maximálny počet žiakov v triede PRŠ je 10.

     Možnosti pracovného uplatnenia z PRŠ:

         
     Absolventi praktickej školy sa môžu v rámci svojich možností a individuálnych schopností uplatniť primeraným výkonom v chránených pracoviskách a pri pomocných prácach v rôznych profesionálnych oblastiach. Okrem vlastnej domácnosti sa ďalej môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore ako pomocní pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako opatrovatelia starých občanov, v stravovacích a obchodných zariadeniach a v poľnohospodárstve.

          Okrem poskytovania odborného vzdelávania kladie spojená škola internátna dôraz  aj na organizáciu rôznych záujmových aktivít, ktoré pre žiakov predstavujú zdroj motivácie na budovaní si sebavedomia, občianskej a kultúrnej úrovne, vedúcej k ich osobnostnému rozvoju.

          Po trojročnej príprave v praktickej škole absolventi získavajú záverečné vysvedčenia s popisom prác, ktoré sú schopní vykonávať.