• Mám šancu na svoju budúcnosť

    •  

     Názov projektu

      

     Mám šancu na svoju budúcnosť

     Kód ITMS

      

     26130230003

     Prijímateľ

      

     Odborné učilište

     Operačný program

      

     Vzdelávanie

     Prioritná os

      

     3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

     Opatrenie

      

     3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne  osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

     Kód výzvy

      

     OPV-2009/3.2/01-SORO

     Trvanie projektu

      

     03/2010 – 08/2012

      

     Strategický cieľ projektu

      

     Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov s mentálnym postihnutím na Odbornom učilišti Kysucké Nové Mesto. Podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.

     Strategický cieľ projektu má za cieľ prispôsobiť vzdelávací systém odborného učilišťa potrebám vedomostnej spoločnosti realizáciou aktivít smerujúcich k vytvoreniu nových metód a foriem vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím, čím sa zlepší ich možnosť uplatnenia na trhu práce, čo čiastočne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Strategický cieľ projektu smeruje k naplneniu cieľa výzvy vytvorením nových foriem a metód vzdelávacieho procesu prispôsobených potrebám žiakov s mentálnym postihnutím. Podporovaním a zavádzaním inovovaných foriem a metód výučby na odbornom učilišti sú absolventi lepšie pripravení na zvládnutie požiadaviek vedomostnej spoločnosti. Získané zručnosti im popri vedomostiach umožnia lepšie uplatnenie na trhu práce.

      

     Špecifické ciele projektu

      

     1. Uľahčenie prístupu osôb s mentálnym postihnutím k vzdelávaniu na strednej škole a získania zručností potrebných pre trh práce.

      

     2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov špeciálnej strednej školy.

      

     Zavedenie nových metód a foriem vzdelávania pre učebné odbory maliar a kuchár pre žiakov s mentálnym postihnutím prispeje k zvýšeniu ich vzdelanostnej úrovne a k získaniu základných zručností na trhu práce. K tomuto cieľu prispeje aj vzdelávanie pedagógov a zabezpečenie potrebného materiálno-technického zabezpečenia.

      

     Cieľová skupina

      

     1. Žiaci Odborného učilišťa Kysucké Nové Mesto.

      

     2. Pedagogickí zamestnanci Odborného učilišťa Kysucké Nové Mesto.

      

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES
     www.esf.gov.sk, www.asfeu.sk