• Nová podstrana

    •  Informácia o uznaných kreditoch odborných a pedagogických zamestnancoch Spojenej školy internátnej, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto podľa zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Meno a priezvisko

     pedagogického zamestnanca

     Aktivity, za ktoré sa

     kredity uznávajú

     Počet uznaných kreditov

     Platnosť kreditov do

     Bc. Iveta Cigániková

     1. Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa § 39 zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností.

     2. Ukončenie inovačného vzdelávania podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. s názvom: Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní.

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

     14

      

      

      

      

     25

      

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

     22.6.2019

      

      

      

      

     9.3.2018

      

      

      

      

      

      

     27.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

     Mgr. Anna Šeligová

     1.                  Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom:

     Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa

     2.                  Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom:

     Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľov

     3.                  Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom:

     Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

     4.                  Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom:

     Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa

     5.                  Ukončenie inovačného vzdelávania podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. s názvom: Využite informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese

      

      

     14

      

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

      

     22

      

      

     2.12.2019

      

      

      

      

      

     16.12.2019

      

      

      

      

      

      

      

     5.1.2020

      

      

      

      

      

     31.1.2020

      

      

      

      

      

      

     24.4.2020

     Mgr.Jana Kobedová

     1.      Ukončenie špecializačného vzdelávania podľa § 37 zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. s názvom: Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

      

      

     35

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

     27.6.2020

      

      

      

      

     9.11.2022

      

      

      

      

     27.12.2022

     Mgr.Eva Kulichová

     4.      Ukončenie špecializačného vzdelávania podľa § 37 zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     6.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe

      

      

     35

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     10

      

      

     27.6.2020

      

      

      

      

      

     9.11.2022

      

      

      

      

      

     24.3.2022

     Mgr.Božena Mináriková

     1.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých

     3.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

     12.7.2020

      

      

      

      

      

      

      

     29.9.2020

      

      

      

      

      

      

      

      

     29.9.2020

      

      

      

      

     27.6.2021

      

      

      

      

      

     26.5.2021

     Bc.Roman Stecher

     1.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom:

     Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogicné možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

     3.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      12

      

      

      

     6

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      29.10.2021
      

      

      

      

     6.6.2021

      

      

      

      

      

      29.9.2020

      

      

      

      

      

     27.6.2021

      

      

      

      

      

     6.6.2021

     Ing.František Drahník

     1.Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

     2.Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu

           3.Ukončenie     aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete

     4. Ukončenie     aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

     5. Ukončenie     aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

     6.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

      

      

     6

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     13.3.2020

      

      

      

      

      

      

     23.11.2020

      

      

      

      

      

     6.4.2021

      

      

      

      

      

     18.11.2021

      

      

      

      

      

      

     6.6.2021

      

      

      

      

     10.11.2022

     Oľga Škorová

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

     27.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

     Mgr.Miroslava Svrčková

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

     29.4.2023

      

      

      

      

      

     28.12.2022

     Mgr.Jozef Štefánik

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

     4.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     24

      

      

      

      

      

      

      

      

     6

      

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

      

      

     28.10.2022

      

      

      

      

      

      

      

      

     6.6.2021

     Jozef Pavlusík

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

     Mgr.Mária Mačková

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     24

      

      

      

      

      

     15

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

      

      

     28.10.2022

      

      

      

      

      

     29.4.2023

      

      

      

      

      

     Bc.Ondrej Tomaščin

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     24

      

      

      

      

      

     15

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

      

      

      

     28.10.2022

      

      

      

      

      

     28.4.2023

     Mgr.Ján Salát

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     6.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     7.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

     8.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     24

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

      

     28.4.2023

      

      

      

      

      

     28.10.2022

     Mgr.Mária Bosá

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     24

      

      

      

      

      

      

      

     15

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

      

      

     28.10.2022

      

      

      

      

      

      

      

     28.4.2023

     Mgr.Žaneta Tomášová

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

     4.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

     26.6.2021

      

      

      

      

     26.5.2021

      

      

      

     29.4.2023

      

      

      

      

      

      

     18.11.2021

     Mgr.Gabriela Kudlová

     1.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začiatočníkov

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu – Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike

     3.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

     4.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     6.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

      

      

      

     6

      

      

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

     6

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     14.9.2022

      

      

      

      

      

      

      

      

     29.5.2022

      

      

      

      

      

      

      

      

     29.10.2021

      

      

      

      

     6.6.2021

      

      

      

      

     27.12.2022

      

      

      

      

      

     9.11.2022

     Margita Klimková

     1.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začiatočníkov

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu – Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike

     3.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

     4.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     6.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

      

      

      

     6

      

      

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

     6

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     14.9.2022

      

      

      

      

      

      

      

      

     29.5.2022

      

      

      

      

      

      

      

      

     29.10.2021

      

      

      

      

     6.6.2021

      

      

      

      

     27.12.2022

      

      

      

      

     9.11.2022

     Bc.Daniela Šotkovská

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania

     podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

      

      

     24

      

      

      

      

      

      

     12

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     28.10.2022

      

      

      

      

      

      

     29.10.2021

      

      

      

      

     28.12.2022

      

      

      

      

     7.12.2022

     Bc.Jarmila Pagáčová

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Monika Tóthová

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Mgr.Mária Vlčková

     1.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania

     podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

     5.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

      

      

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov

     3.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku

     4. Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     5. Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Multimédiálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

     4.      4. Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

      

      

     12

      

      

      

      

      

     6

      

      

      

      

     15

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

               15

      

      

      

      

      

      

     10

      

      

      

      

      

     6

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

     18.11.2021

      

      

      

      

      

     6.6.2021

      

      

      

      

     9.11.2022

      

      

      

     29.4.2023

      

      

      

      

      

     28.12.2022

      

      

      

      

      10.11.2022

      

      

      

      

      

      

     14.9.2022

      

      

      

      

      

      6.6.2021

      

      

      

      28.12.2022

      

      

      

      

      

     9.11.2023

      

      

      

      

      

      

     27.12.2022

      

      

      

      

     9.11.2022

      

      

      

      

     13.7.2023

      

      

      

      

     28.4.2023

      

     Katarína Koptáková

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Multimédiálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

     27.12.2022

      

      

      

      

     9.11.2022

      

      

     13.7.2023

      

      

      

      

      

     29.4.2023

     Ing.Radoslav Hvolka

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

      

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

     3.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Multimédiálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

     4.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

     27.12.2022

      

      

      

      

     9.11.2022

      

      

      

      

     13.7.2023

      

      

      

      

      

     29.4.2023

     Margita Ďurinová

     1.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

      

      

     15

      

      

      

      

      

      

     24

      

      

     28.12.2022

      

      

      

      

      

      

     23.8.2022

     Mgr.Janka Tichá

     1.      Ukončenie aktualizačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: PowerPoint v edukačnom procese

     2.      Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese

     3. Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Požitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

     4. Ukončenie inovačného vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. s názvom: Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

      

      

     15

      

      

      

      

     15

      

      

     15

      

      

      

      

      

     15

      

      

      

      

     25.1.2023

      

      

      

      

     25.1.2023

      

      

     27.11.2023

      

      

      

      

      

     28.11.2023